Strona główna ❯❯ Artykuly ❯❯ Poprawa Sprawności Pomp Wirowych

Poprawa Sprawności Pomp Wirowych

Koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały okres użytkowania wielokrotnie przewyższają cenę jej zakupu, nawet łącznie z kosztami związanymi z utrzymaniem pompy w sprawności technicznej (przeglądy, remonty i części zamienne). Przyjmuje się, że po okresie 10 lat eksploatacji spadek sprawności pompy może wynieść ok. 8%, na co zasadniczy wpływ mają straty hydrauliczne.

Straty hydrauliczne w pompie powstają w wyniku zaburzeń (wyhamowania płynu w warstwie przyściennej) wywołanych molekularnym oddziaływaniem cieczy z powierzchnią stałą najczęściej metalową, która z natury jest chropowata a profil chropowatości powiększa się wraz z upływem czasu eksploatacji. Straty hydrauliczne wyrażają suma energii traconej w przepływie w wyniku turbulencji powodowanej chropowatością (zmniejszenie średniej prędkości przepływu) oraz tzw. praca adhezji, tj. energii jaką trzeba przeznaczyć na pokonanie sił molekularnych oddziaływania  pomiędzy ciecz/metal. Wartość pracy adhezji jest równa różnicy energii swobodnych (lub napięć powierzchniowych) stykających się powierzchni. Zatem im większa chropowatość elementów pompy oraz im wyższa  będzie różnica energii swobodnych powierzchni w stosunku do cieczy tym wyższe będą straty hydrauliczne.

 

Jak zminimalizować straty ?

Pojawia się więc pytanie, jak zlikwidować lub znacząco zmniejszyć straty, które bezpośrednio wpływają na pogorszenie sprawności pompy. Wcześniejsza analiza przyczyn powstania strat hydraulicznych wskazuje jednoznacznie na dwie właściwości jakie można optymalizować tj. wygładzanie powierzchni (rys.1) oraz dobór odpowiedniego materiału powierzchni, tak aby jego napięcie powierzchniowe było równe lub bliskie wartości napięcia wody, które wynosi 70 mN/m. Takie właściwości posiada kompozytowa powłoka BELZONA®1341 SUPERMETALGLIDE (fot.1a i 1b.).

a.b.